Werken & Kaas Werken & Kaas

Warenwetbesluit Machines (Wwb Machines).

 

Hoofdzakelijk volgen hieruit de volgende verplichtingen:

  • Machines moeten zodanig zijn ontworpen en geproduceerd, dat zij voldoen aan de fundamentele of essentiële eisen (artikel 3 Wwb Machines).
  • Er dient een Technisch constructiedossier te worden samengesteld. Aan de hand van dit dossier moet kunnen worden vastgesteld of en hoe aan de fundamentele of essentiële eisen is voldaan.
  • Daarnaast dient een gebruiksaanwijzing of –handleiding te worden opgesteld en bij de machine te worden (mee)geleverd. Naast de “gewone” instructies inzake inbedrijfstelling, gebruik, etc., bevat de gebruiksaanwijzing tevens voorschriften voor het gebruik van de machine in situaties waarin gevaren kunnen optreden, welke niet op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van een technische beveiliging, kunnen worden weggenomen. Verder bevat de gebruiksaanwijzing instructies inzake het onderhoud en reparatie, zodat deze werkzaamheden zonder gevaar kunnen worden verricht.
  • Voorts dient een EG-verklaring van overeenstemming te worden opgesteld. Dit is de verklaring van de fabrikant van de machine, dat hij aan alle relevante eisen uit alle toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen. Dus ook andere dan de Machinerichtlijn, indien toepasselijk , heeft voldaan.
  • Er moet CE-markering worden aangebracht.

Meer informatie:
Brochure: De 10 meest gestelde vragen over de Machinerichtlijn

Brochure: De 10 meest gestelde vragen over CE markering

De nieuwe Machinerichtlijn

wetten.nl – Regeling – Warenwetbesluit machines – BWBR0005577 (overheid.nl)

CE-markering machinerichtlijn (2006/42/EG) | RVO.nl | Rijksdienst