Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Machineveiligheid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing Technische, organisatorische en gedragsmaatregelen
Mate van Bronaanpak Bronaanpak / knelpunt verminderen
Productiesnelheid n.v.t.
Invoertermijn >1 jaar

Beschrijving oplossing


Specificaties oplossing:

Het invoeren van maatregelen om knelpunten aan te pakken, blijkt in de praktijk altijd lastiger te zijn dan men vooraf kan bedenken. Sommige vooraf bedachte oplossing blijken op een hoger niveau (ketenaanpak) aangepakt te moeten worden, anderen zijn minder praktisch dan gedacht, en weer andere worden wel enthousiast ontvangen maar blijken (nog) niet goed gebruikt te worden.

Ook uit andersoortige implementatieprojecten blijkt dat succesvolle invoering en toepassing op langere termijn niet vanzelfsprekend te zijn.

Dit stappenplan geeft de belangrijkste aandachtspunten voor het succesvol invoeren van maatregelen.

Stap 1: Houd bij het kiezen van een maatregel rekening met:
– Werking: Blijkt uit branche informatie dat de maatregel een goede oplossing is voor het probleem? Zijn er collega bedrijven die al ervaring met de maatregel hebben?
– Combinatie: Is de kans op succes groter als gekozen wordt voor een combinatie van maatregelen i.p.v. invoering van één maatregel?
– Voordeel: Zien medewerkers het voordeel van de maatregel? Oftewel, is er draagvlak voor de maatregel?
– Aansluiting: Sluit de maatregel aan bij de bestaande werkwijzen en gewoonten?
– Eenvoud: Is de maatregel makkelijk in gebruik? En wordt dit ook zo gezien door degenen die ermee moeten werken?
– Testfase: Probeer een maatregel altijd eerst op kleine schaal uit indien dit mogelijk is.
– Resultaat: Zijn de gevolgen van het invoeren van de maatregel meetbaar en duidelijk te maken aan de werknemers?

Stap 2: Gevolgen van de maatregel
Wanneer u een keuze heeft gemaakt voor een maatregel, ga dan na wat de gevolgen kunnen zijn van de maatregel in uw specifieke situatie.
– Betrokkenen: Voor wie verandert de werkwijze door invoering van de maatregel?
– Zichtbaar voordeel: Zijn de voordelen van de invoering van de maatregel op korte termijn merkbaar en zichtbaar, ook voor medewerkers?
– Invloed op werkorganisatie: Is het nodig om de werkwijze, werkomgeving of procedures aan te passen? Of is het mogelijk de maatregel aan te passen aan de huidige procedures?

Stap 3: Invoering van de maatregel
– Verantwoordelijkheid: Spreek af wie verantwoordelijk is voor de invoering van de maatregel en maak dat bekend aan andere betrokkenen.
– Werkwijze: Maak gebruik van een combinatie van voorlichting, training, afspraken.
– Plan: Leg vast wie wat doet. Maak voldoende middelen vrij, zoals tijd en geld.
– Doelstelling: Formuleer een concreet en meetbaar doel. Bijvoorbeeld: hoeveel minder gezondheidsklachten treden op na invoering van de maatregel?

Stap 4: Beoordelen van het resultaat
– Evaluatie van de maatregel: Ga na of de doelstelling is gehaald en besteed aandacht aan niet bedoelde neven-effecten.
– Evaluatie van de invoering: Is de juiste manier voor invoering gekozen? Of zijn er onverwachte gebeurtenissen geweest die effect hebben gehad op de invoering.
– Kosten en baten: Schat in of de baten (tevredenheid, grotere veiligheid, gemakkelijker werken etc.) opwegen tegen de kosten.

Stap 5: Effect van de maatregel op termijn
– Borging: Een maatregel behoeft continue aandacht. Geef daarom geregeld informatie aan alle betrokkenen over de resultaten. Communiceer over onvoorziene nadelen. Organiseer na enige tijd een opfriscursus, zodat de maatregel optimaal uitgevoerd blijft worden.

Bron: BGZ wegvervoer