Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemene eisen voor opslag:

 

Gevaarlijke stoffen moeten voor en na het gebruik zorgvuldig worden opgeruimd in een aparte opslagplaats (kast) voor gevaarlijke stoffen. De volgende eisen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen worden gesteld:

 

  • Giftige stoffen in een afsluitbare (chemicaliën)kast.
  • Schadelijke en irriterende stoffen in losse stalen (geventileerde) veiligheidskasten.
  • Zuren en basen – gescheiden – opgeslagen in lekbakken in geventileerde kasten.
  • Brandbare stoffen in geventileerde brandwerende kasten (die voldoen aan NEN 2678).
  • Brandbare stoffen in de koelkast alleen als deze ‘explosieveilig’ is uitgevoerd en het kleine hoeveelheden (< 100 ml) betreft die goed afgesloten zijn. Op de koelkast dient duidelijk te worden aangegeven of deze explosieveilig is uitgevoerd. Indien de koelkast niet explosieveilig is uitgevoerd dient op de koelkast duidelijk te worden aangegeven dat de koelkast niet geschikt is voor het bewaren van brandbare stoffen.
  • Oxiderende stoffen alleen in kleine hoeveelheden bij andere stoffen (bijvoorbeeld geconcentreerde zuren) en anders in aparte kasten.
  • Van brandbare vloeistoffen voor direct gebruik mag maximaal 1 liter per m2 vloeroppervlak (tot een maximum van 25 liter) in de werkruimte aanwezig zijn. De inhoud van de emballage mag maximaal. 2,5 liter bedragen anders is opslag in een brandveilige kast verplicht.
  • De ruimte moet bij voorkeur op de buitenlucht zijn geventileerd.
  • Een kast moet ventilatieopeningen in deur en bovenzijde (1 dm²) hebben.
  • Zowel in als aan de buitenkant van de opslagplaats moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden.

 

Bij opslag van meer dan 25 kg gevaarlijke stoffen, moet er voldaan worden aan de PGS 15. De richtlijn valt onder de Wet milieubeheer, Arbowet en het Bouwbesluit.

 

Kaaspakhuizen zijn zogenaamde “Downstreamgebruikers”. Dit betekent dat het gaat om eisen voor gebruikers en niet om eisen voor producenten Daarom dient u na te gaan welke verplichtingen u hebt als u met chemicaliën omgaat in het kader van uw bedrijfs- of beroepsactiviteiten. Mogelijk hebt u bepaalde verantwoordelijkheden op grond van REACH.