Werken & Kaas Werken & Kaas

Bij incidenten, ongevallen en calamiteiten met gevaarlijke stoffen gelden een aantal minimumeisen.

  • Voldoende absorptiemiddelen op plaatsen waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen.
  • Neutraliserende middelen als er wordt gewerkt met sterke zuren en sterke basen.
  • De juiste blusmiddelen.
  • Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril of gelaatscherm, mondneusmasker of volgelaatmasker met filterbus.
  • Een nooddouche en een oogdouche.
  • Een EHBO-kist of een ‘pleisterpost met behandel- en verbandmateriaal.
  • Een overzicht van de opslaglocaties van gevaarlijke stoffen in het calamiteiten plan.
  • Meld en registreer ongevallen met gevaarlijke stoffen.