Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Gevaarlijke stoffen
Soort informatie Tools
Type oplossing Organisatie
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn Direct

Ergonomie effecten 

Werkplekken COVID proof maken

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Deze checklist richt zich op verantwoord omgaan met COVID. Loop alle check punten van de lijst langs. Deze lijst is opgesteld door vhp human performance actueel per 1-1-2022. Bedenk voor gebruik dat bepalingen en regels kunnen veranderen.

 

Randvoorwaarden

Organisatie- Zorg voor voldoende deskundige medewerkers per afdeling.

Techniek- Desinfectie en handen was punten regelen.

Zorg voor voldoende mondkapjes en desinfectiemiddelen.

Omgeving – De juiste pictogrammen ed aanschaffen en aanbrengen. Zorg voor een routing waarbij mensen zo weinig mogelijk langs elkaar lopen.

 

Nr Onderwerp
1 Benoem iemand van het management als verantwoordelijke voor het opstellen van het coronabeleid. Deze management verantwoordelijke is dagelijks meermaals fysiek aanwezig op de werkvloer en de sociale ruimtes om naleving vast te stellen en het belang aan te geven aan de medewerkers
2 Benoem medewerkers aan wie de uitvoering en monitoring binnen de diverse afdelingen wordt gedelegeerd. Houd hierbij rekening met vervanging bij afwezigheid.
3 Zorg voor een actueel bijgewerkt corona hygiëne-protocol, waarin de integrale voorzorgs- en beschermingsmaatregelen tegen het voorkomen en verspreiden van het coronavirus op of binnen het bedrijf zijn opgenomen. Baseer je hierbij op dit modelprotocol. Onderdeel van het protocol is in ieder geval een checklist, waarin de maatregelen zijn benoemd.
4 Bepaal als management verantwoordelijke het max. aantal personen tegelijk in kleedruimtes en kantines, zorg dat kantines erop worden ingericht en zorgt voor het toezicht erop.
5 Bespreek het coronahygiëne-protocol met alle relevante stakeholders (in ieder geval management, OR, uitzendbureaus)
6 Communiceer alle maatregelen helder met de medewerkers in vijf talen, o.a. door het op te hangen op de infoborden, -schermen. Maak zoveel mogelijk gebruik van infographics.
7 Ga als management verantwoordelijke wekelijks in overleg over de opzet en werking / naleving van het protocol. Betrek in de gesprekken met uitzendbureaus ook de handvatten uit het protocol voor uitzendkrachten, uitzend­organisaties en opdrachtgevers over veilig werken tijdens de coronacrisis.
8 Communiceer relevante informatie tijdig aan de medewerkers.
9 Wijs werknemers op de interne procedures om problemen samenhangend met (de uitvoering van) het protocol op een veilige manier te kunnen melden.
10 Draag zorg dat medewerkers met gezondheidsklachten conform het RIVM advies niet op de werkvloer verschijnen.
11 Neem maatregelen om bij binnenkomst en gedurende de dag vast te stellen dat er geen werknemers met herkenbare klachten op het bedrijf aanwezig zijn. Hiervoor zijn meerdere maatregelen mogelijk, zoals via (steekproefsgewijs) ingangscontrole en/of tussentijdse controles of bij twijfel doorverwijzing naar een (bedrijfs-)arts.
12 Temperatuur meten kan (in overleg met de OR) als de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus niet geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.
13 U organiseert voorlichting voor medewerkers over thuisblijven met klachten, in eigen taal, Daarbij zet u specifieke voorlichters in, bij voorkeur in eigen taal van de medewerkers.
14 Zorg dat er GEEN bezoekers het bedrijf binnenkomen, tenzij niet anders kan in het belang van de continuïteit van de productie. Indien er bezoekers worden toegelaten wijs deze dan op de hygiëne­voorschriften. Gebruik daarvoor duidelijke infographics/pictogrammen .
15 Bied geen toegang aan externe chauffeurs in de productie­ruimten en de kantine. Beperk de contactmomenten met chauffeurs tot een minimum. Draag zo nodig wel zorg voor een passende ontvangstruimte (met noodzakelijke hygiënische voorzieningen) voor de chauffeurs elders binnen of buiten het bedrijf.
16 Beperk bezoek aan klanten en relaties tot een minimum.

Vergader zo veel mogelijk digitaal. Indien bezoek toch noodzakelijk is, handhaaf dan ook extern de 1,5 M.

17 Laat werknemers die normaliter niet werkzaam zijn in de productie niet toe in de productieruimte, zonder uitdrukkelijke toestemming van het management.
18 Benoem per afdeling een verantwoordelijke voor uitvoering (de CT). Deze functionaris is met gezag bekleed en moet voldoende vrijgesteld zijn van andere taken. De CT rapporteert direct aan de management verantwoordelijke.
19 Houd zicht op medewerkers met gezondheidsklachten. De controle begint al bij binnenkomst, maar controle is ook continu gedurende de dag.
20 Voer extra controle in de hygiënesluis op gedisciplineerd gebruik en op het naleven van voldoende afstand (in principe 1,5 M) overal binnen het bedrijf. Let op dat de gestelde maximum aanwezigen met name in de sociale ruimtes niet wordt overschreden en dat daar ook voldoende afstand wordt gehouden.
21 Houd dagelijks contact met werknemers op de werkvloer over de praktische gang van zaken en ervaringen.
22 Houd extra toezicht op de apparatuur en werkplekken van de medewerkers en let erop dat dit zo hygiënisch mogelijk blijft .
23 Werk met de checklist die ook onderdeel is van het hygiëneprotocol en leg per onderdeel de bevindingen vast en parafeer deze checklist in ieder geval dagelijks.
24 CT is bevoegd werknemers die zich niet aan de interne corona-regels houden een officiële waarschuwing te geven.
25 Draag zoveel als mogelijk zorg voor het compartimenteren van de bedrijfsprocessen en de inzet van de werknemers. Hierdoor ontstaan kleinere groepen en kan zo contact met andere cohorten worden vermeden.
26 Draag voor zover mogelijk door het gehele bedrijf zorg voor een minimale afstand van 1,5 meter. Daar waar dit niet mogelijk of realistisch is, wordt een maximale inspanning geleverd om de onderlinge afstand te verruimen of een alternatieve beheers­maat­regelen te nemen. Deze afspraken dienen te voldoen aan de arbeidshygiëne strategie en duidelijk aan alle aanwezigen in het bedrijf te worden gecommuniceerd.

Neem maatregelen ter bevordering van de naleving van de 1.5m regel, zoals: het aanbrengen van belijning, het plaatsen van kratten, linten of scheidingsschermen en het aanpassen van de kantine opstelling.

27 Het mondkapje is als PBM onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, waarbij de PBM’s altijd de laatste stap zijn in de arbeidshygiënische strategie. Let op! Geen enkel mondkapje biedt bescherming bij communicatie in een lawaaiige omgeving. Indien hard wordt gesproken vanwege het lawaai, verlaten aërosolen met grote kracht de mond.

Verbied vocaal communiceren in een lawaaiige omgeving binnen de afstand van 1,5 meter. Instrueer de werknemers een ruimte te zoeken waar op een normaal volume met elkaar gecommuniceerd kan worden.

28 Regel de aankomst en het vertrek van werknemers zo, dat er ook op deze momenten 1.5 meter afstand wordt gehouden. Zorg dat de werknemers niet langer op de parkeerplaats en in de kleedkamer aanwezig zijn dan strikt noodzakelijk.
29 Deelname aan trainingen / events / workshops
30 Zorg dat zij kunnen werken met een afstand van 1,5 meter van elkaar en van het productiepersoneel
31 Indien de afstand van 1,5 meter niet kan worden bewerkstelligd, wordt de werkplek zo veel mogelijk afgescheiden door plexiglas wanden.
32 Instrueer medewerkers dat zij niet binnen de afstand van 1,5 meter communiceren met andere medewerkers. Ook niet indien er een mondkapje wordt gedragen.
33 Treed in overleg over de implementatie van de coronamaatregelen per locatie. Betrek daarin tevens de aspecten uit de arbeidshygiënische analyse en/of expertise van de Arbodienst.
34 Maak extra schoon en desinfecteer extra. Zeker van de voornaamste contactpunten bij entree, op kantoor, productie, kantine, trappen, gangen, kleedruimtes en hygiëne sluizen
35 Zorg voor voldoende goed functionerende handenwas-gelegenheden en indien nodig zorg voor extra (mobiele) desinfectie punten. Laat personen de handen desinfecteren bij het betreden en verlaten van het bedrijf. Plaats hiervoor desinfectie units bij in- en uitgangen.
36 De lucht in de koude/koele productie­ruimten zoals productie en inpakruimte wordt dagelijks

gedesinfecteerd. Hierbij vindt, naast deze gebruikelijke reiniging en desinfectie van de werkruimte, ook desinfectie door een desinfec­terende luchtbehandeling plaats.

37 Bedrijven hebben met hun uitzendbureaus afspraken gemaakt over het borgen van de RIVM-maatregelen tijdens het vervoer. Alleen indien het vervoer plaatsvindt vanuit een gezamenlijk huishouden, hoeft de 1.5 meter afstand niet toegepast te worden. In alle andere gevallen wel.
38 Eventuele huisvestingslocaties van arbeidsmigranten die bij het bedrijf werkzaam zijn de worden bezocht en een zelfstandig oordeel wordt geveld over de leefomstandigheden ter plekke. Daarbij zal in ieder geval gecontroleerd worden of deze huisvesting voldoet aan de normen van de SNF, zie  https://www.normeringflexwonen.nl/ . Tevens zal in kaart gebracht worden welke extra maatregelen eventueel wenselijk of noodzakelijk zijn.
39 Vervoer van en naar het werk moet volgens regels plaatsvinden.

Regels betreffen aantallen personen in de voertuigen en het dragen van mondkapjes.

40 Voor vervoer met meerdere personen worden desgewenst mondkapjes (zoals voorgeschreven voor het openbaar vervoer) beschikbaar gesteld.