Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Lawaai aanpak
Soort informatie Minimumeis
Type oplossing
Mate van Bronaanpak Bron
Productiesnelheid nvt
Invoertermijn direct

Algemeen

Doel:
Ter voorkoming of beperking van de blootstelling aan lawaai worden zodanige technische of organisatorische maatregelen genomen dat de risico’s van blootstelling worden weggenomen aan de bron of tot een minimum beperkt, waarbij rekening wordt gehouden met de technische vooruitgang en de beschikbaarheid van maatregelen.

Binnen de Kaas en Zuivelfabrieken zijn verschillende machines en afdelingen waar medewerkers blootgesteld worden aan lawaai.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft aan:

 

Voorlichting:
De werknemers worden voorgelicht over de risico’s van blootstelling aan schadelijk geluid en over de maatregelen die worden genomen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken;

Maatregelen:
* in geval van: dagelijkse blootstelling aan lawaai > 85 dB(A) of de piekgeluidsdruk > 140 Pa.

– De werkplekken worden duidelijk aangegeven door middel van passende signaleringen en doelmatig afgebakend. Indien dit technisch uitvoerbaar is en het risico van blootstelling dit rechtvaardigt, wordt de toegang ertoe beperkt.

– De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers wordt de gelegenheid gegeven een oordeel kenbaar te maken over de maatregelen.

– De dagelijkse blootstelling aan lawaai, rekening houdend met de dempende werking van de door de werknemer gedragen individuele gehoorbeschermers, mag in geen geval hoger zijn dan 87 dB(A) of de piekgeluidsdruk mag in geen geval hoger zijn dan 200 Pa.
Als ondanks de maatregelen wordt vastgesteld dat de dagelijkse blootstelling aan lawaai, rekening houdend met de dempende werking van de door de werknemer gedragen individuele gehoorbeschermers, hoger is dan het vastgestelde grenswaarden worden:

  • a. onmiddellijk maatregelen genomen om de blootstelling terug te brengen tot een niveau beneden die grenswaarden;
  • b. de oorzaken van de overmatige blootstelling vastgesteld en
  • c. de maatregelen aangepast om herhaling te voorkomen.

Gehoorbescherming:
De individuele gehoorbeschermers voorkomen het risico van gehoorbeschadiging of brengen dit risico tot een minimum terug.

> 80 dB(A) of de piekgeluidsdruk > 112 Pa: de werkgever stelt individuele gehoorbeschermers ter beschikking.
> 85 dB(A) of de piekgeluidsdruk > 140 Pa: de werknemers gebruiken individuele gehoorbeschermers.

Audiometrisch onderzoek:
> 80 dB(A) of de piekgeluidsdruk > 112 Pa: werknemer, met een gezondheidsrisico, gelegenheid bieden om periodiek een audiometrisch    onderzoek te ondergaan.
> 85 dB(A) of de piekgeluidsdruk > 140 Pa: Iedere werknemer gelegenheid bieden om periodiek een audiometrisch onderzoek te ondergaan.

Bron maatregelen: (implementatie op (middel) lange termijn)
Aanschaf stillere machines en gereedschap
Geluid absorberende omkasting machine
Periodiek onderhoud machines en gereedschap

Organisatorische maatregelen: (implementatie op (korte) middel termijn)
Beleid aanschaf en vervanging
Taakroulatie op basis van blootstelling aan schadelijk geluid
Geluidsabsorberende plafonds of baffles
Plaats geluidschermen tussen of rond lawaauereige productielijnen
Overweeg lawaaireductie door herinrichting
Markeer lawaaizones

Randvoorwaarden:

Organisatie -, Beschikbaar stellen gehoor bescherming
Organiseren voorlichting en instructie
Techniek – Geen
Omgeving – Markeren lawaaizones

Bronvermelding:

Arbeidsomstandighedenbesluit

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2022-01-01/#Hoofdstuk6_Afdeling3_Paragraaf2_Artikel6.8