Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico geluid
Soort informatie Tool
Type oplossing Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn Direct

Ergonomie effecten

Door kennis over de risico’s van lawaai, zullen werknemers eerder geneigd zijn ook zelf maatregelen te treffen om hun gehoor te beschermen.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing
Een instrument om de sterke en zwakke kanten van uw preventiebeleid met betrekking tot gehoorschade als gevolg van lawaai op de werkplek in kaart te brengen.

Belangrijk ter voorbereiding op een plan van aanpak., maar ook als vinger aan de pols bij de invoering van een plan van aanpak.

De beleidsspiegel geluid vindt u op: https://www.gezondehandel.nl/bron/cms/solutionbook/52-BeleidsSpiegel_Geluid.pdf

Checklist waarmee u kunt nagaan of het beleid van uw organisatie zich voldoende richt op het voorkomen van gehoorschade als gevolg van werken in zuivel- en kaasbranche.

De BeleidsSpiegel kan per locatie, maar ook per afdeling of productielijn worden ingezet.

De BeleidsSpiegel hanteert de kleurcodering rood, oranje en groen.

Een oranje of rode kleur op een bepaald onderwerp, betekent dit dat er nog het een en ander te verbeteren valt.

Rode onderwerpen verdienen daarbij de prioriteit, maar bij oranje is actie op termijn gewenst.

Randvoorwaarden

Organisatie
Wijs functionarissen aan die zich op beleidsniveau (gaan) bezighouden met de preventie van gehoorschade in de zuivel en kaas industrie.

Deze functionarissen moeten een goed inzicht hebben in het huidige beleid en de vragen daarover zo eerlijk mogelijk beantwoorden.

Het raadzaam de lijst in te vullen met meerdere personen en de antwoorden te bespreken in bijvoorbeeld een arbocommissie of werkgroep veiligheid en gezondheid. De discussie daarover bevordert het bewustzijn en het vervolgens zetten van concrete en gerichte stappen.

Techniek
Checklist digitaal of hard-copy.

Omgeving

 

Implementatie

Gewoon doen!