Werken & Kaas Werken & Kaas

Ergonomie effecten 

Verbetering van arbeidsomstandigheden en voorkomen van gehoorschade.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Deze tool kunt u gebruiken als onderdeel van uw Risico Inventarisatie en Evaluatie

Nuttig ter voorbereiding op een plan van aanpak, maar ook als vinger aan de pols bij de invoering van een plan van aanpak. De beleidsspiegel geluid vindt u onderaan dit bericht.

De beleidsspiegel beslaat 13 onderwerpen. Feitelijk is het een checklist waarmee u kunt nagaan of het beleid van uw organisatie zich voldoende richt op het voorkomen van gehoorschade als gevolg van werken in zuivel- en kaasbranche.

De BeleidsSpiegel kan per locatie, maar ook per afdeling of productielijn worden ingezet.

De BeleidsSpiegel hanteert de kleurcodering rood, oranje en groen.

Een oranje of rode kleur op een bepaald onderwerp, betekent dit dat er nog het een en ander te verbeteren valt.

Rode onderwerpen verdienen daarbij de prioriteit, maar bij oranje is actie op termijn gewenst.

 

Onderdeel uit de BeleidsSpiegel Geluid:

 

 

Randvoorwaarden

Organisatie
Wijs functionarissen aan die zich op beleidsniveau (gaan) bezighouden met de preventie van gehoorschade in de zuivel en kaas industrie.

Deze functionarissen moeten een goed inzicht hebben in het huidige beleid en de vragen daarover zo eerlijk mogelijk beantwoorden.

Het raadzaam de lijst in te vullen met meerdere personen en de antwoorden te bespreken in bijvoorbeeld een Arbo commissie of werkgroep veiligheid en gezondheid. De discussie daarover bevordert het bewustzijn en het vervolgens zetten van concrete en gerichte stappen.

Techniek
Checklist digitaal of hard-copy.

Implementatie

Uitvoeren checklist en plan van aanpak.

Overlegt u met uw MR

 

 

Onderstaand de gehele BeleidsSpiegel Geluid: