Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Fysieke belasting
Soort informatie Minimum eis
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Voorkomen rug en schouderklachten

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing:

In het Arbobesluit staat dat “het tillen en dragen van lasten geen gevaar mag opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker”. Onder tillen wordt het verticaal, handmatig verplaatsen van lasten verstaan.

De Arbeidsinspectie hanteert echter al sinds jaar en dag als maximaal tilgewicht een grenswaarde van 23 kg per persoon. Dit betekent dat nooit meer dan 23 kg per persoon getild mag worden en nooit meer dan 46 kg met twee personen.

Het getal van 23 kg is afkomstig van een Amerikaanse methode (genaamd de NIOSH methode) die aangeeft dat tillen veilig is als onder ideale omstandigheden (niet te ver reiken, niet te vaak en te lang tillen, niet te hoog tillen, niet te veel met de rug draaien en de last goed beet kunnen pakken) aan deze norm voldaan wordt. Als de omstandigheden niet ideaal zijn, dan mag ook minder getild worden.

Randvoorwaarden

Techniek
Zorg waar mogelijk voor hulpmiddelen. Door de inzet van hulpmiddelen, zoals een opstap of een heftafel wordt zowel hoog, als laag tillen verminderd

Organisatie

Binnen de branche wordt ernaar gestreefd om niet meer dan 23 kg per persoon, onder optimale omstandigheden te tillen. Zorg dat objecten altijd lichter zijn of til anders met 2 personen.

Met behulp van instructies en trainingen kunnen medewerkers een goede tiltechniek aanleren.

Implementatie

Zorg voor hulpmiddelen en instructie. Beoordelen van een situatie kunt u doen met NIOSH. Uitleg over de NIOSH methode kunt u vinden op: http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/lichblst/lift.htm