Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie minimum eis
Type oplossing Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 0-1 jaar

 

Ergonomie effecten

Preventie in brede zin. Bevorderen gezond en veilig werken. Vraagbaak voor het management, bv bij de RI&E en het PAGO.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing
Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de werkgever zelf deze functie vervullen. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. De preventiemedewerker vervult hierbij een brugfunctie tussen werkgever en werknemers.


De Preventiemedewerker houdt toezicht op het uitvoeren van gezond werkgedrag

Vermindering verzuim en arbeidsongevallen door vroegtijdige signalering van arbeidsrisico’s.
De wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

Meewerken aan het verrichten en opstellen van de (branche) RI&E.

Bijdragen aan de uitvoering van maatregelen uit het Plan van Aanpak van de RI&E.

Overleg voeren met en advies geven aan de OR of personeelsvertegenwoordiging, door:

o Voorlichting geven over de gezondheidsrisico’s.

o Voorlichting geven over de maatregelen die het bedrijf en de medewerkers kunnen treffen.

Uitleg bieden over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als vraagbaak fungeren voor medewerkers in het bedrijf.

Randvoorwaarden

Organisatie       Iedere onderneming bepaalt zelf over welke deskundigheid een medewerker met
preventietaken moet beschikken.

Er zijn uitdrukkelijk geen algemene opleidings- of ervaringseisen gesteld aan een preventie medewerker.

De deskundigheid die nodig is, moet blijken uit de RI&E van ieder bedrijf.

Het is mogelijk de preventietaken over meerdere personen te verdelen.

Implementatie

Aanschafkosten                        1-daagse cursus preventiemedewerker vanaf € 400,00 (richtprijs)

De SER biedt een complete handreiking naan waar alles instaat over hoe te werken met een preventiemedewerker. https://www.ser.nl/nl/Publicaties/handreiking-preventiemedewerker

Via www.preventiemedewerker.net worden ervaringen uitgewisseld tussen preventiemedewerkers.

De FNV geeft informatie en beantwoord vragen over de preventiemedewerker: https://www.fnv.nl/werk-inkomen/veilig-gezond-werken/arbo/preventiemedewerker

Op Arboportaal wordt de meest actuele informatie over de preventiemedewerker vanuit het Ministerie ‘van SZW op een praktische manier weergegeven:  https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/preventiemedewerker