Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

Direct

Beschrijving oplossing

Het stimuleren van functioneringsgesprekken die periodiek worden gehouden door leidinggevenden met hun medewerkers. Hierin worden ook het veilig werkgedrag, zoals dragen van PBM’s besproken.

 

Details

Oplossing voor

De aandacht voor en bewustwording van risico’s van lawaai op de werkplek en gehoorschade op lange termijn.

(Ergonomie) effecten

Door periodiek overleg op individueel niveau met medewerkers over onder andere veilig werkgedrag, wordt inzicht verkregen in de knelpunten die werknemers hierin ervaren. Omgekeerd kunnen teamleids ook feedback geven aan medewerkers ten aanzien van veilig werkgedrag en het dragen van gehoorbescherming.

Verbeteren van communicatie tussen leidinggevende en medewerker

Specificaties oplossing

Uitgangspunt van functioneringsgesprek is open communicatie met input van beide gesprekspartners.

Tijdens het gesprek komen alle onderwerpen aan bod die direct of indirect invloed hebben op het persoonlijk functioneren van de werknemer.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

  • Functioneringsgesprekken dienen periodiek te worden afgenomen en te worden ingebed in het loopbaan- en beoordelingsbeleid van de organisatie
  • Afspraken uit het functioneringsgesprek dienen schriftelijk te worden vastgelegd
  • Voor het afnemen van een functioneringsgesprek dient gebruik te worden gemaakt van een standaard format met gesprekspunten.

Techniek

  • Leidinggevenden dienen te worden getraind in het afnemen van functioneringsgesprekken
  • Schriftelijke vastleggen en door beide partijen ondertekenen.

Omgeving

Ruimte beschikbaar stellen waar periodiek de functioneringsgesprekken gehouden kunnen worden.