Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

Direct

Beschrijving oplossing

Een instrument om de sterke en zwakke kanten van uw preventiebeleid met betrekking tot gehoorschade als gevolg van lawaai op de werkplek in kaart te brengen. Belangrijk ter voorbereiding op een plan van aanpak., maar ook als vinger aan de pols bij de invoering van een plan van aanpak.

Hier kun je de beleidsspiegel downloaden.

 

Details

Oplossing voor

Beleid dat gevoerd wordt ten aanzien van lawaai op de werkplek en de risico’s op gehoorschade op lange termijn.

(Ergonomie) effecten

Gezond en veilig beleid ten aanzien van risico’s lawaaischade.

Specificaties oplossing

  • Checklist waarmee u kunt nagaan of het beleid van uw organisatie zich voldoende richt op het voorkomen van gehoorschade als gevolg van werken in zuivel- en kaasbranche.
  • De BeleidsSpiegel kan per locatie, maar ook per afdeling of productielijn worden ingezet.
  • De BeleidsSpiegel hanteert de kleurcodering rood, oranje en groen.
  • Een oranje of rode kleur op een bepaald onderwerp, betekent dit dat er nog het een en ander te verbeteren valt.
  • Rode onderwerpen verdienen daarbij de prioriteit, maar bij oranje is actie op termijn gewenst.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Wijs functionarissen aan die zich op beleidsniveau (gaan) bezighouden met de preventie van gehoorschade in de zuivel en kaas industrie.

Deze functionarissen moeten een goed inzicht hebben in het huidige beleid en de vragen daarover zo eerlijk mogelijk beantwoorden.

Het raadzaam de lijst in te vullen met meerdere personen en de antwoorden te bespreken in bijvoorbeeld een arbocommissie of werkgroep veiligheid en gezondheid. De discussie daarover bevordert het bewustzijn en het vervolgens zetten van concrete en gerichte stappen.

Techniek

Checklist digitaal of hard-copy.

Omgeving