Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technische-, organisatorische- en gedragsmaatregelen

Mate van bronaanpak

Bronaanpak / knelpunt verminderen

Productiesnelheid

n.v.t.

Invoertermijn

> 1 jaar

Beschrijving oplossing

Kaasverwerkingsbedrijven kunnen de voorstellen voor het verbeteren van machineveiligheid, zoals die o.a. bij de metaalbewerking en de metalektro zijn gemaakt, overnemen. Een goede ongevalsanalyse op brancheniveau kan hiervoor een uitgangspunt zijn.

 

Details

Oplossing voor

Machineveiligheid

(Ergonomie) effecten

n.v.t.

Specificaties oplossing

Dit betreft de volgende voorstellen:

1. Zorg in de bedrijven voor checklijsten per machine en zorg voor actie.
Werkgevers, leidinggevend personeel, maar zeker ook de gebruikers van de machines zelf moeten in de bedrijven beschikken over checklijsten per machine. In deze checklijsten moet in eenvoudige taal zonder jargon staan welke wettelijke veiligheidseisen voor een machine gelden en hoe hieraan voldaan kan worden. De checklijsten moeten zowel de technische veiligheidseisen bevatten als basisinstructies over veilig werken voor de gebruikers van de machines. Voor de machines die niet positief scoren, maken bedrijven een plan van aanpak.

2. Verbeter de instructie over veilig werken en het toezicht door leidinggevend personeel
Geef bedrijven en werknemers een voorbeeldprotocol voor de instructie en het toezicht door leidinggevend personeel. Herhaling van instructie en toezicht is een onderdeel van het protocol. Ook instructie en toezicht van ingeleend personeel, al of niet uit het buitenland, is een onderdeel van het protocol. Bedrijven die niet aan het protocol voldoen, maken hiervoor een plan van aanpak.

3. Geef prioriteit aan kleine bedrijven
Sociale partners moeten bij hun maatregelen voor de verbetering van de machineveiligheid prioriteit geven aan kleine bedrijven. Dit geldt zowel voor het gezamenlijk optreden van sociale partners als voor de vakbond afzonderlijk. De vakbond mag zich in de ondersteuning van zijn achterban niet beperken tot bestaande kaderleden en ondernemingsraden. Met name in de kleine bedrijven zal de bond de informatie en ondersteuning aan individuele leden moeten verbeteren. De bond moet meer als loket gaan fungeren voor vragen over machineveiligheid.

4. Stel als branche doelstellingen voor de verbetering van machineveiligheid
Sociale partners moeten hun maatregelen voor machineveiligheid verbinden aan concrete doelstellingen. Doelen zijn een positieve check van de machines, check op instructies en voorlichting en lagere ongevalcijfers. Geef daarbij prioriteit aan machines die volgens de Arbeidsinspectie een hoog risico hebben of waar de Inspectie veel tekortkomingen heeft aangetroffen.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Opnemen in beleid en managementsysteem, zie hiervoor ook het praktijkvoorbeeld implementatie machinerichtlijn.

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Offerte

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

Struktief B.V.
www.struktief.com

vhp ergonomie
www.vhp-ergonomie.nl