Werken & Kaas Werken & Kaas

In de branche wordt ernaar gestreefd om niet meer dan 23 kg per persoon te tillen.

Beschrijving:
In het Arbobesluit staat dat “het tillen en dragen van lasten geen gevaar mag opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker”. Onder tillen wordt het verticaal, handmatig verplaatsen van lasten verstaan.

De Arbeidsinspectie hanteert een grenswaarde van 23 kg per persoon. Het getal van 23 kg is afkomstig van een Amerikaanse methode (genaamd de NIOSH methode) die aangeeft dat tillen veilig is als onder ideale omstandigheden (niet te ver reiken, niet te vaak en te lang tillen, niet te hoog tillen, niet te veel met de rug draaien en de last goed beet kunnen pakken) aan deze norm voldaan wordt. Als de omstandigheden niet ideaal zijn, dan mag ook minder getild worden.

Branche afspraken:

  • Binnen de branche wordt ernaar gestreefd om niet meer dan 23 kg per persoon, onder optimale omstandigheden te tillen.
  • Risicovolle tilsituaties worden beschreven in de RI&E.
  • Maatregelen om risicovolle tilsituaties aan te pakken worden beschreven in het Plan van Aanpak.

Oplossingen:

Door de inzet van hulpmiddelen, zoals een opstap of een heftafel wordt zowel hoog, als laag tillen verminderd.
Met behulp van instructies en trainingen kunnen medewerkers een goede tiltechniek aanleren.

Meer informatie:
Uitleg over de NIOSH methode kunt u vinden op: www.arbobondgenoten.nl/arbothem/lichblst/lift.htm