Werken & Kaas Werken & Kaas

Binnen de Kaas en Zuivelfabrieken zijn verschillende machines en afdelingen waar medewerkers blootgesteld worden aan lawaai. Het arbobesluit onderscheidt een schadegrens van 80 decibel en een actiegrens van 85 decibel. Bij overschrijding van de schadegrens van 80 decibel gelden de volgende verplichtingen:

  • Het geluid op de werkplek wordt door middel van metingen in kaart gebracht;
  • De werknemers worden voorgelicht over de risico’s van blootstelling aan schadelijk geluid en over de maatregelen die worden genomen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken;
  • Aan werknemers die werken op plaatsen waar schadelijk geluid heerst, worden gehoorbeschermingsmiddelen met voorgeschreven demping beschikbaar gesteld;
  • Werknemers die tijdens het werk een dagdosis oplopen van meer dan 80 dB(A), worden in de gelegenheid gesteld periodiek hun gehoor te laten onderzoeken.

Wordt ook de actiegrens van 85 decibel overschreden, dan komen daar de volgende verplichtingen bij:

  • Het geluid op de werkplek wordt door middel van bronmaatregelen tot beneden 85 dB(A) gereduceerd, tenzij dat in redelijkheid niet kan worden gevergd;
  • Plaatsen waar het geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A), worden afgebakend en gemarkeerd; de toegang tot die plaatsen is beperkt tot degenen die er uit hoofde van hun functie moeten zijn;
  • In deze gehoorbeschermingszones is het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen verplicht.