Werken & Kaas Werken & Kaas
  • Een etiket moet onuitwisbaar, goed zichtbaar en duidelijk leesbaar zijn aangebracht.
  • De gebruikte taal op het etiket is in principe Nederlands. Stoffen voor laboratoriumgebruik met een verpakking van minder dan één liter mogen een etiket in het Engels, Duits of Frans hebben.

De volgende  informatie moet verplicht op een etiket staan:

  • De chemische naam van de stof of de samenstelling van het product.
  • De naam en het adres van degene die de stof vervaardigt, in de handel brengt of in Nederland invoert.
  • Horen er bij een stof een of meer gevaarsymbolen dan moeten die op het etiket staan met de juiste categorienamen en code.
  • Risk (R)-zinnen.
  • Safety(s)-zinnen
  • Bijzondere gevaaraanduiding.

Let op!
Bovenstaande eisen gelden ook bij het uitvullen van grote naar kleinere verpakkingen en bij het zelf samenstellen van oplossingen voor algemeen gebruik.

Overige informatie
Sinds december 2008 is de nieuwe Europese verordening EU-GHS ingegaan. Het is de Europese versie van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals van de Verenigde Naties (VN-GHS). VN-GHS is een wereldwijd uniform systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels op basis van gevaar-eigenschappen.

De verordening EU-GHS zal geleidelijk in werking treden en vervangt het huidige systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.

Voor de zuivel zijn er nu geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor uw situatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan het treffen van andere voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een stof of mengsel, het aanpasen van veiligheid-signalering en –instructies op de werkplek.

U kunt het info_blad EU-GHS downloaden.