Werken & Kaas Werken & Kaas

De blootstelling aan trillingen mag niet boven de blootstellinggrens uitkomen.

In het Arbobesluit wordt voor lichaams- en hand-armtrillingen een actiewaarde en een grenswaarde voor dagelijkse blootstelling aan trilllingen genoemd. Hand-armtrillingen zijn trillingen die via de handen op het lichaam worden overgedragen. Lichaamstrillingen zijn trillingen die via een steunvlak (de stoel of de vloer) het lichaam als geheel in trilling brengen. In de kaaspakhuizen gaat het vooral om lichaamstrillingen als gevolg van het rijden op interne transportmiddelen.

 

Lichaamstrillingen

Hand-armtrillingen

Actiegrens

0,5m/s²

2,5m/s²

Maximaal

1,15m/s²

5m/s²

Deze waarden gelden voor een blootstelling gedurende 8 uur per dag.

Sinds juli 2005 moet elke werkgever inventariseren of en in welke mate trillingen tijdens het werk voorkomen. Dit moet in een risico- inventarisatie en evaluatie staan. Wanneer de actiegrens wordt overschreden dient de werkgever een plan van aanpak met maatregelen (technisch of organisatorisch) op te stellen en uit te voeren. Dit om blootstelling aan trillingen en daarmee gepaard gaande risico’s tot een minimum te beperken. De maximale grenswaarden voor blootstelling dienen niet te worden overschreden. Mocht dat toch gebeuren, dan wordt de werkgever geacht direct maatregelen te nemen om de blootstelling tot beneden deze grenswaarde terug te dringen.

Oplossingen

  • Een vlakke gladde vloer die vrij is van oneffenheden.
  • Een afgeveerde heftruckstoel.
  • Beperking van de duur en intensiteit door werk af te wisselen. Geen 8 uur op de heftruck maar 4 uur per dag.
  • Adequate voorlichting en opleiding van werknemers, zodat zij de arbeidsmiddelen veilig gebruiken.
  • Meting laten verrichten, via bijvoorbeeld www.vhp-ergonomie.nl of www.vibrationsatwork.nl

Meer informatie:

Richtlijnen voor het meten en beoordelen van lichaamstrillingen zijn te vinden in de norm NEN-ISO 2631 en de norm NEN-EN 14253 “Mechanische trillingen”. Voor meer informatie over het beoordelen van hand- armtrillingen wordt verwezen naar de NEN-EN-ISO 5349-2.